گواهی کارآموزان

شماره گواهینامه نام شهر نام و نام خانوادگی
859   شیرکوه رسول پور
860   مهدی فرامرزی
861 اراک سیدیحیی حسینی
862 اراک رضا صابری
863 زنجان فتحعلی معروفخانی
864 زنجان مصطفی رجبی
865 شهرکرد جهانگیر کریمزاده باردئی
866 شهرکرد مرادعلی کریمزاده باردئی
867 اصفهان محمود کریمزاده سودجانی
868 خوزستان محمدرضا یوسفی پور
869 --- داریوش حیدرخانی خامنه
870 --- بهنام جباری
871 فومن سیدمحمداسماعیل ماسوله
872 رشت فرزین حقگوشیشه گوارایی
873 خراسان رضوی رامین سرحدی یزدی
874 -- سهیل محبی
875 همدان حمیدرضا سماواتی
877 --  محمدرضا خدری
878 سنندج راشد شریفی
879 تهران سیدعباس طالب پورامیری
880 گیلان-لنگرود فرزین نعمت پور
881 عسلویه بهرام گلزارفر
882 خوزستان خلیل ساعد
883 میناب محمدآقا عبدالهی سهل آبادی 
884 --- اصغر کریمزاده باردئی
885 --- قادر محمدیان
886 --- حامد گرمه
887 --- ابراهیم علی پور
889 --- یوسف کرباسی نجف آبادی
890  نجف آباد سجاد فتحی جوزدانی
891 قلاورجان باقر قنبری عدیوی
892 قائم شهر میثم عباسپورسنکسرکی
893 اهواز محمد خیرخواه
894 پشتکوه کاوس ظفریان ریگکی
895   حسین امیر عشایری
896 خوزستان خلیل نوروزی
897 مبارکه عباس کارگران آدرگانی
898 مغان سید سخاوت حسینی
899 گلوگاه یاسرعموزاد خلیلی
900 دزک برزو هاشمی دزکی
901 اصفهان احسان لله گانی دزکی
902   نوروز نادری
903 تهران حمید عادل
904   ایوب شاپوری ارانی
905   ایلقار شمسی مغانلو
906   داود شمس زاده
907   هاشم گودینی
908 اهواز  محمد جواد هاشمی شیخ آبادی
909 مغان غلامحسین صابرساری نصیرلو
910 مغان سجاد امیری
911 رامسر محمد غنمی
912 مازندران محمد رضا مهدی نیا آهنگری
913 کردستان سوران احمد پور
914 بوکان جعفر رسول زاده قره گویز
915   محمود حجازی زاده
916 ارومیه هادی امیری
917 ارومیه ولی امیری
918 کرج فریدون حسن زاده طهرابند
919 زنجان مسعود شامی
920   مجتبی مین باشی سرخه
921   ابراهیم قائدی
922 زرند واحد مهدی زاده جرجافکی
923   غدیر مروج
924   ناصر مروج
925 سلماس داود امیری
926   علیرضا ولی پور قهرمانلو
927   رضا امیری خوکی
928   داود علی دادی شمس آبادی
929   ابراهیم علیزاده قند کانلو 
930   احمد منیرقند کانلو
931   جهانگیرحفظی یاریجان
932   محمد حفظی یاریجان
933   حبیب کیانی قورتلار
934 قم ابوالفضل حسابی
935 قم محمد باقر حامد
936 عطار هاشم گل
937   علی نوری اپورواری
938   شاهومولودی
939   ندا کریمی
940 مراغه روح الله ملکیان
941 خرم آباد کیانوش میردریکوندی
942 باکو میرهادی هاشمی قره تپه
943 باکو مهدی شیر علی زاده
944 پیرانشهر ناصر گل میدان خلیفانی
945 پیرانشهر ادریس سلیمانی
946 پیرانشهر عبداله دستینه
947   هدایت محمدی
948 کاشمر حسین قربانی
949   فرهاد سعادت منش
950   محمد کارگر محمد آبادی
951   افشین الماسی