چشم انداز و بیانیه مأموریت

چشم انداز و بیانیه مأموریت

چشم اندازماصداقت اخلاقی وحرفه ای،وفاداری وخدمت ارزش افزا با مشتریان و پیشروبودن دربازارجهانی برای دستیابی به تولیدات وخدمات ارزشمند.

ماکیفیت رابه عنوان عاملی تعیین کرده ایم که به مشتریان ارزش افزوده می دهدوانتظاراتشان رابرآورده می سازدوازآن نیز فراتررفته وهمواره امکان دستیابی به فرصت جدید برای ارائه خدمات نوین تررافراهم آورده است.

مأموریت ما فرهنگ سازی درتولیدوارائه خدمات درجهت حمایت ازصنعت (گاز ،آب و فاضلاب ، … ) وتعدیل هزینه های جاری مشتریان بالقوه و بالفعل با بهره گیری از نیروهای ارزشی ، متعهد و متخصص با استقرار فناوری اطلاعات (IT Governance) در سازمان به منظور ارزش آفرینی مستمر در حوزه فعالیت و خدمات ،خود را بین مشتریان و جامعه توسعه و تقویت نموده و فضای پشتیبانی و اعتماد را جهت ورود به بازارهای داخلی و خارجی فراهم نماییم .