چرا برخي پلاستيكها سفت و چقرمه هستند و بعضي نرم ومنعطف؟

چرا برخي پلاستيكها سفت و چقرمه هستند و بعضي نرم ومنعطف؟Reviewed by Jingermachine-admin on Dec 9Rating:

چرا برخی پلاستیک ها در ساخت چرخ دنده استفاده می شوند و برخی مانند سفره ها نرم هستند؟

چرا برخی در برابر ضربه دیرتر میشکنند ؟
پاسخ این سوال ها را می توان در منحنی تنش_کرنش نمونه ها جست.
منحنی تنش – کرنش :
یکی از ابتدایی ترین و در عین حال با ارزش ترین آزمایش هایی که بر روی مواد پلاستیکی به منظور بررسی رفتار مکانیکی آنها انجام میشود,آزمایش کشش است.در این آزمایش یک نمونه به شکل دمبل با ابعاد استاندارد ساخته میشود و بین دو فک دستگاهی قرار میگیرد که با سرعت ثابتی از هم دور میشوند. این دستگاه همزمان نیروی اعمال شده بر فکها را که نشان دهنده مقاومت نمونه است اندازه گیری و ثبت میکند. آنچه دستگاه به عنوان نتیجه آزمایش ارائه میدهد نیروی وارد به نمونه در مقابل مقدار جا به جایی دو فک است باتوجه به قانون هوک داریم:

نشان ميدهندوآن را مدول يانگ مينامند. E شيب منحني تنش-كرنش رابامدول یانگ یکی از پارامتهای مهم مهندسی به شمار میرود و نشان دهنده سفتی جسم است. هرجه منحنی تنش_کرنش به خط عمود نزدیک تر باشد و یا به عبارتی شیب آن تند تر باشد مدول یانگ عدد بزرگ تری است که به این معناست که جسم سفت تر است و در مقابل هرچه شیب کمتر باشد مدول یانگ کمتر بوده و در نتیجه جسم نرم تر است:

نمودار تنش- کرنش
رفتار پلیمرها در هنگام آزمایش کشش :
یک پلیمر بسته به اینکه از نظر ساختمان شیمیایی در چه وضعیتی باشد رفتار مختلفی را در هنگام این آزمایش از خود نشان میدهد.