نوار آلتن

نوار آلتنReviewed by Jingermachine-admin on Dec 31Rating:

یکی ازروشهای کنترل خوردگی فلزات زیرسازی وسندبلاست کردن سطوح فلزی میباشدکه بسیارپرهزینه وزمانبراست وبعد ازاین مرحله فلزات رابایک یاچندلایه پوشش میدهند.اما بهترین روش کنترل خوردگی فلزات استفاده ازموم پرایمرهابدون سندبلاست کردن سطوح است.موم پرایمرهاازسطوح زنگزده وبرجستگیهای میکروسکوپی عبورکرده وخودرابه بافت سالم فلزمیرسانندوعمل مومیائی فلزرابه طورکامل انجام میدهند.

روتنگران پارسه فروش نوارهای آلتن درسایزهای2اینچ، 3 اینچ، 4 اینچ، و …. 10 اینچ بامناسبترین قیمت جهت پروژه های صنعتی وساختمانی ارائه میدهد.
پس ازنصب لوله هاوجوشکاری یک خط لوله بایدتمام قسمتهای مربوط به سرجوشهاونقاط اتصال همینطورخودخط لوله نوارعایق پیچی شده شود.این مرحله معمولا قبل ازقراردادن لوله درکانال انجام میشود.البته آزمایش بادستگاههای نشتی یاب مانندهالیددتکتورانجام میشوندتاازسلامت لوله واتصالات اطمینان حاصل شود.

پس ازاطمینان ازسلامت اتصالات ومحلهای جوشکاری برروی لوله هاماده ای پلیمری که به چسب التن یارنگ پرایمرمشهوراست برروی سطح لوله هاومنافظ پخ خورده میزنندولوله آماده نوارپیچی است.استانداردنوارکشی الزام به قرارگرفتن ۵۰درصدازنواراولیه برروی ۵۰درصد از دور بعدی نوار دارد. برروی تمام اتصالات ومحلهای جوش نیزنوارسرجوش کشیده میشود.

نوار عایق سرجوش جهت استفاده درخطوط لوله نفت و گاز
نوار عایق سرجوش جهت استفاده درخطوط لوله دریایی
نوار عایق سرجوش جهت استفاده درخطوط لوله آب و فاضلاب
نوار عایق سرجوش جهت استفاده درخطوط لوله دارای عایق حرارتی
امکان جوشکاری
قابلیت نگهداری طولانی وبدون ته نشینی ودوفاز شدن
تحمل کشش،خمش، فشاروضربه
نفوذ کنندگی وچسبندگی بینظیر
سهولت اجرا
با سطح پوشش دوبرابر پوشش دهنده ها
هرگز پلیسه و پوسته نمیشوند .

درصورت پیدایش نقاط معیوب درعایق تعمیرآن به صورت زیرباید انجام گرددابتدانوارپرایمر آلتن قسمت آسیب دیده بانضمام حدود نیم سانتیمترازقسمتهای سالم اطراف نوارپرایمرآلتن راکاملاً برداشته وسپس بااستفاده ازنوارزیرین ونوارپرایمرآلتن ویانوارنرم مخصوص اتصالات وپرایمرآن عایقکاری گردد.استفاده از دو نوع نوار فوق الذکرو نوارپرایمرآلتن وهمچنین نحوه عایقکاری به صورت محیطی و یا موضعی بستگی به طول وعرض قسمت آسیب دیده،محل و موقعیت آن،قطر لوله ودرجه حرارت محیط (به لحاظ کاربردآسانترنوارنرم اتصالات)دارد.چنانچه آسیبی وارده فقط به نوار پرایمر آلتن باشد دیگر لزومی به کندن نوار زیرین نبوده و فقط کافی است که قسمت آسیب دیده با همان نوار پرایمر آلتن تعمیرگردد.