عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابی

عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابیReviewed by Jingermachine-admin on Dec 10Rating:

عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابی
شـــــــــــرح واحـــــد بــهـای واحــــد
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر۲۰۰میلی متر و عمق ترانشه تا۲متر متر طول ۲۱۵,۵۰۰
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر۲۲۵میلی متر و عمق ترانشه تا۲متر متر طول ۲۲۵,۰۰۰
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر۲۵۰میلی متر و عمق ترانشه تا۲متر متر طول ۲۳۴,۵۰۰
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر۲۸۰میلی متر و عمق ترانشه تا۲متر متر طول ۲۴۷,۵۰۰
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر۳۰۰یا۳۱۵ میلی متر و عمق ترانشه تا۲/۲۵متر متر طول ۲۷۰,۰۰۰
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر۳۵۰یا۳۵۵ میلی متر و عمق ترانشه تا۲/۲۵متر متر طول ۲۹۳,۵۰۰
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر۴۰۰ میلی متر و عمق ترانشه تا۲/۵متر متر طول ۳۵۸,۰۰۰
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر۴۵۰ میلی متر و عمق ترانشه تا۲/۵متر متر طول ۳۹۵,۰۰۰
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر۵۰۰ میلی متر و عمق ترانشه تا۲/۵متر متر طول ۴۲۵,۰۰۰
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر۵۶۰ میلی متر و عمق ترانشه تا۲/۷۵متر متر طول ۴۷۹,۵۰۰
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر۶۰۰یا۶۳۰ میلی متر و عمق ترانشه تا۲/۷۵متر متر طول ۵۵۰,۰۰۰
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر۷۰۰یا۷۱۰ میلی متر و عمق ترانشه تا۲/۷۵متر متر طول ۶۸۲,۰۰۰
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر۸۰۰ میلی متر و عمق ترانشه تا۳متر متر طول ۷۸۲,۰۰۰
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر۹۰۰ میلی متر و عمق ترانشه تا۳متر متر طول ۹۱۵,۵۰۰
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر۱۰۰۰ میلی متر و عمق ترانشه تا۳متر متر طول ۱,۰۵۲,۰۰۰
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر۱۲۰۰ میلی متر و عمق ترانشه تا۳/۲۵متر متر طول ۱,۳۵۲,۰۰۰