عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابی

عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابیReviewed by Jingermachine-admin on Dec 10Rating:

عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابی
شـــــــــــرحواحـــــدبــهـای واحــــد
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر۲۰۰میلی متر و عمق ترانشه تا۲مترمتر طول۲۱۵,۵۰۰
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر۲۲۵میلی متر و عمق ترانشه تا۲مترمتر طول۲۲۵,۰۰۰
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر۲۵۰میلی متر و عمق ترانشه تا۲مترمتر طول۲۳۴,۵۰۰
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر۲۸۰میلی متر و عمق ترانشه تا۲مترمتر طول۲۴۷,۵۰۰
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر۳۰۰یا۳۱۵ میلی متر و عمق ترانشه تا۲/۲۵مترمتر طول۲۷۰,۰۰۰
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر۳۵۰یا۳۵۵ میلی متر و عمق ترانشه تا۲/۲۵مترمتر طول۲۹۳,۵۰۰
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر۴۰۰ میلی متر و عمق ترانشه تا۲/۵مترمتر طول۳۵۸,۰۰۰
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر۴۵۰ میلی متر و عمق ترانشه تا۲/۵مترمتر طول۳۹۵,۰۰۰
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر۵۰۰ میلی متر و عمق ترانشه تا۲/۵مترمتر طول۴۲۵,۰۰۰
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر۵۶۰ میلی متر و عمق ترانشه تا۲/۷۵مترمتر طول۴۷۹,۵۰۰
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر۶۰۰یا۶۳۰ میلی متر و عمق ترانشه تا۲/۷۵مترمتر طول۵۵۰,۰۰۰
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر۷۰۰یا۷۱۰ میلی متر و عمق ترانشه تا۲/۷۵مترمتر طول۶۸۲,۰۰۰
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر۸۰۰ میلی متر و عمق ترانشه تا۳مترمتر طول۷۸۲,۰۰۰
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر۹۰۰ میلی متر و عمق ترانشه تا۳مترمتر طول۹۱۵,۵۰۰
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر۱۰۰۰ میلی متر و عمق ترانشه تا۳مترمتر طول۱,۰۵۲,۰۰۰
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر۱۲۰۰ میلی متر و عمق ترانشه تا۳/۲۵مترمتر طول۱,۳۵۲,۰۰۰