عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابی

عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابیReviewed by Jingermachine-admin on Dec 10Rating:

عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابی
شـــــــــــرح واحـــــد بــهـای واحــــد
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر200میلی متر و عمق ترانشه تا2متر متر طول 215,500
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر225میلی متر و عمق ترانشه تا2متر متر طول 225,000
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر250میلی متر و عمق ترانشه تا2متر متر طول 234,500
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر280میلی متر و عمق ترانشه تا2متر متر طول 247,500
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر300یا315 میلی متر و عمق ترانشه تا2/25متر متر طول 270,000
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر350یا355 میلی متر و عمق ترانشه تا2/25متر متر طول 293,500
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر400 میلی متر و عمق ترانشه تا2/5متر متر طول 358,000
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر450 میلی متر و عمق ترانشه تا2/5متر متر طول 395,000
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر500 میلی متر و عمق ترانشه تا2/5متر متر طول 425,000
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر560 میلی متر و عمق ترانشه تا2/75متر متر طول 479,500
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر600یا630 میلی متر و عمق ترانشه تا2/75متر متر طول 550,000
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر700یا710 میلی متر و عمق ترانشه تا2/75متر متر طول 682,000
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر800 میلی متر و عمق ترانشه تا3متر متر طول 782,000
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر900 میلی متر و عمق ترانشه تا3متر متر طول 915,500
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر1000 میلی متر و عمق ترانشه تا3متر متر طول 1,052,000
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر1200 میلی متر و عمق ترانشه تا3/25متر متر طول 1,352,000