رینگ پشت فلنج فولادی

فلنج های برای اتصال لوله به اتصالات وشیرآلات استفاده میگرددودرواقع فلنج وسیله ای است که انتهای لوله رابه شکل فلنچی وسوراخ در میآوردکه برای متصل شدن به ادوات دیگرتاسیساتی مناسب ولازم است.رینگ نیزعمومابرای پشت فلنچ های پلی اتیلنی به کارمیرودوهمین استفاده رادارد.

درفرایندتولیدرینگ پشت فلنج،رینگ اتصال فلنج دار،رینگ دوتکه وفلنج تخت مراحل هفتگانه تولید متناسب باسایزوضخامت برروی ورقهای فولادی صورت میگیرد.
درخطوط لوله پلی اتیلن هرگاه ازفلنج پلی اتیلن استفاده میگردداستفاده ازرینگهای فلزی وفولادی اجباری میباشد,رینگ فولادی که دارای سوراخهائی دربدنه (بسته به نوع فشارفلنج) میباشد,این نوع رینگهادرضخامتهای مختلف وپوششهای گالوانیزه گرم وسردبسته به محیط پروژه که درمحیط مرطوب وشرجی ویا محیط خشک باشداستفاده میگرددنحوه اتصال به وسیله پیچ ومهره میباشد.رینگهای فولادی جهت آب بندي پشت فلنج لوله پلي اتيلن به کارمی روند.

پس ازسفارشات ورقهای آهن بانظارت مسئول فنی تولیدورقهای آهن پس ازتقسیم بندی وتعیین اندازه های اقلام موردنیازعلامتگذاری میشوند.سپس به واحدبرشکاری انتقال داده میشوند. بعدازاتمام برش ورق هادرواحدتراشکاری توسط دستگاه های مجهزداخل وخارج کلیه رینگهاتراش داده میشوند.باتوجه به سایزموردنظروتعیین اندازه مته توسط مسئول فنی تعدادسوراخ موردنیازواندازه لازم بادقت بالاسوراخ میشوند.درانتهای بخش تولیدمسئول واحدکنترل کیفی بعدازاندازه گیری ومطابقت باجداول استانداردمحصولات آماده شده راتایید مینماید.در نهایت رینگ های تولیدشده به واحدآبکاری(پوشش رینگهاطبق سفارش به 2صورت گرم وسرد)منتقل میگردد.پس ازطی مراحل فوق به صورت بسته بندی آماده توزیع میگرددیاجهت انبارانتقال داده میشوند.
درفرایندتولیدفلنج علاوه برطی مراحل بیان شده عملیات فورج نیز صورت میگیردورقهای برش داده شده درون کوره گداخته شده وتوسط دستگاههای فورج به فلنجهای گلودارتبدیل میگرددوسپس به واحدتراشکاری وسوراخکاری انتقال داده میشوند. درروند تولید فلنجهای دنده ای رزوه کردن گلوهای فلنج توسط دستگاههای مجهز صورت میگیرد.

 

 

سایر محصولات و اطلاعات لوله و دستگاه جوش پلی اتیلن