رینگ پشت فلنج فولادی

رینگ پشت فلنج فولادیReviewed by Jingermachine-admin on Dec 31Rating:

فلنج هاي براي اتصال لوله به اتصالات وشيرآلات استفاده ميگرددودرواقع فلنج وسيله اي است که انتهاي لوله رابه شکل فلنچي وسوراخ در ميآوردکه براي متصل شدن به ادوات ديگرتاسيساتي مناسب ولازم است.رينگ نيزعمومابراي پشت فلنچ هاي پلي اتيلني به کارميرودوهمين استفاده رادارد.

درفرايندتوليدرينگ پشت فلنج،رينگ اتصال فلنج دار،رينگ دوتکه وفلنج تخت مراحل هفتگانه توليد متناسب باسايزوضخامت برروي ورقهاي فولادي صورت ميگيرد.
درخطوط لوله پلي اتيلن هرگاه ازفلنج پلي اتيلن استفاده ميگردداستفاده ازرينگهاي فلزي وفولادي اجباري ميباشد,رينگ فولادي که داراي سوراخهائي دربدنه (بسته به نوع فشارفلنج) ميباشد,اين نوع رينگهادرضخامتهاي مختلف وپوششهاي گالوانيزه گرم وسردبسته به محيط پروژه که درمحيط مرطوب وشرجي ويا محيط خشک باشداستفاده ميگرددنحوه اتصال به وسيله پيچ ومهره ميباشد.رينگهاي فولادي جهت آب بندي پشت فلنج لوله پلي اتيلن به کارمي روند.

پس ازسفارشات ورقهاي آهن بانظارت مسئول فني توليدورقهاي آهن پس ازتقسيم بندي وتعيين اندازه هاي اقلام موردنيازعلامتگذاري ميشوند.سپس به واحدبرشکاري انتقال داده ميشوند. بعدازاتمام برش ورق هادرواحدتراشکاري توسط دستگاه هاي مجهزداخل وخارج کليه رينگهاتراش داده ميشوند.باتوجه به سايزموردنظروتعيين اندازه مته توسط مسئول فني تعدادسوراخ موردنيازواندازه لازم بادقت بالاسوراخ ميشوند.درانتهاي بخش توليدمسئول واحدکنترل کيفي بعدازاندازه گيري ومطابقت باجداول استانداردمحصولات آماده شده راتاييد مينمايد.در نهايت رينگ هاي توليدشده به واحدآبکاري(پوشش رينگهاطبق سفارش به ۲صورت گرم وسرد)منتقل ميگردد.پس ازطي مراحل فوق به صورت بسته بندي آماده توزيع ميگرددياجهت انبارانتقال داده ميشوند.
درفرايندتوليدفلنج علاوه برطي مراحل بيان شده عمليات فورج نيز صورت ميگيردورقهاي برش داده شده درون کوره گداخته شده وتوسط دستگاههاي فورج به فلنجهاي گلودارتبديل ميگرددوسپس به واحدتراشکاري وسوراخکاري انتقال داده ميشوند. درروند توليد فلنجهاي دنده اي رزوه کردن گلوهاي فلنج توسط دستگاههاي مجهز صورت ميگيرد.