جوش فیوژن چیست؟

جوش فیوژن چیست؟Reviewed by Jingermachine-admin on Dec 10Rating:
تئوری جوش لب به لب
1.جاگذاری لوله ها در داخل گیره ها
لوله در داخل گیره دستگاه جوش قرار می گیرد به گونه ای که مراحل بعدی جوشکاری به سادگی امکان پذیر باشد.
2. رنده کردن سر لوله ها
رنده بین دو لوله قرار می گیرد. بطوریکه عمود بر مرکز هر لوله است. دو سر لوله رنده میشوند تا جایی که سطح هر دو لوله صاف میشود.
3.قرار دادن اتو بین دو لوله
اتو بین دو لوله قرار می گیرد تا زمانی که لبه هر دو لوله در اطراف لوله ها به اندازه مورد نظر برگشته میشود.
4.اتصال لوله ها به یکدیگر
در این مرحله پس از برداشتن اتو لبه لوله ها با اعمال فشار مناسب به یکدیگر چسبانده می شود و این فشار تا زمان سرد شدن لوله ها ثابت نگه داشته می شود.


تاریخ درج : 1395/01/19