توصیه‌های مهم در جوشکاری لب به لب دستگاه جوش پلی اتیلن

توصیه‌های مهم در جوشکاری لب به لب دستگاه جوش پلی اتیلنReviewed by Jingermachine-admin on Dec 1Rating:

توصیههای مهم در جوشکاری لب به لب دستگاه جوش پلی اتیلن

  • قبل از هر جوش بایستی سطوح اتو کاملاً تمیز شود. بدین منظور لازم است قبل از جوشکاری به وسیله دستگاه جوش پلی اتیلن اصلی لولهها، یک بار جوش آزمایشی (Dummy Joist) صورت گیرد. در جوش آزمایشی تمام اقدامات جوش اصلی تا مرحله پنجم صورت میگیرد و بدین ترتیب سر خمیری لوله که بر روی اتو چسبیده است عامل جدا شدن تمامی آلودگیها و ذرات باقیمانده جوشهای قبلی خواهد بود. بنابراین در صورتیکه سایز لولهها عوض شود مجدداً بایستی جوش آزمایشی انجام شود.
  • همواره باید صحت عملکرد ترموستات مربوط به اتو از طریق ترمومترهای دقیق دیجیتالی کنترل شود تا اطمینان حاصل شود دمای مورد نظر در اتو تاٴمین میگردد.
  • بجز مواقعی که اتو در بین دو لوله قرار دارد، همواره این وسیله بایستی در غلاف مربوطه نگهداری شود تا از جریان باد، گرد و خاک و خرابی محافظت شود.
  • فقط لولههایی را میتوان تحت این نوع جوشکاری قرار داد که اولاً از نظر قطر و ضخامت برابر باشند و ثانیاً از نظر جنس کاملاً یکسان باشند.
  • همواره لازم است دو سر لولههای مورد جوشکاری که خارج از دستگاه جوش پلی اتیلن هستند بهوسیله درپوشهای مربوط (Cap) پوشیده شوند تا از جریان سریع هوا و کوران جلوگیری شوند. چون در غیراینصورت سریع سرد میشوند و معیوب خواهند شد.
  • بهتر است در زیر دستگاه جوشکاری (دستگاه جوش پلی اتیلن ) بستر مناسب و تمیزی پهن شود تا آلودگی و ذرات مزاحم محیط اطراف مانع کار نگردند.

توجه: حتماً از روغن 10 هیدرولیک زرد استفاده شود.

دانلود مقاله

تاریخ درج : 1393/12/18


مطالب مرتبط :