بررسی خوردگی میکروبی شبکه فاضلاب رو بتنی شهرستان مرو دشت با توجه به غلظت سولفید هیدروژن

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
  • نظرات : بدون دیدگاه

چکیده :

با توجه به جوان بودن شبکه فاضلاب شهرستان مرودشت و نیز وارد نشدن فاضلاب های صنعتی به آن ، انتظار می رود گاز سولفید هیدروژن در این شبکه به ندرت تشکیل شود ، اما شیب نا مناسب ، عرض سطح جریان ، شرایط پمپاژ ، سرعت جریان  و درجه حرارت باعث افزایش تولید گاز سولفید هیدروژن می شود . بر اساس مطالعات صورت گرفته به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه این شهرستان ، شرایط ایجاد خوردگی میکروبی در این شبکه فراهم است. طولانی بودن مسیر انتقال فاضلاب (۱۴ کیلومتر  لوله بتنی ) و نبود شیب مناسب ، انتقال فاضلاب در خط لوله استفاده شود ، در غیر اینصورت ، زمان ماند فاضلاب در شبکه بالا رفته و امکان توقف طولانی آن و در نتیجه ، رشد لایه بیوفیلم و انتشار گاز سولفید هیدروژن افزایش می یابد . در این مقاله ، خوردگی میکروبی لوله های بتنی فاضلاب شهرستان مرودشت از راه اندازه گیری غلظت گاز سولفید هیدروژن تولید شده در طول خط انتقال مورد بررسی قرار گرفته است . نمونه گیری ها جهت تعیین غلظت سولفید هیدروژن انجام شد و نتایج نشان دادند که میانگین غلظت هیدروژن سولفید در حالت کلی۹۶/۰ قسمت در میلیون بود که بیش تر از حد گزارش شده برای احتمال وجود خوردگی میکروبی می باشد .
مقاله کامل را دانلود فرمایید.

برچسب : شبکه فاضلاب ، سولفید هیدروژن ، خوردگی میکروبی ، لوله های بتنی ، مکانیسم خوردگی

دانلود مقاله
تاریخ درج : ۱۳۹۳/۰۷/۰۶