استاندارد کارگذاری لوله های پلی اتیلن

استاندارد کارگذاری لوله های پلی اتیلنReviewed by Jingermachine-admin on Dec 10Rating:
لوله گذاری لوله پلی اتیلن شامل مراحل حفاری ترانشه، ریسه کردن لوله ها، کارگذاری لوله ها و خاکریزی روی لوله ها می باشد.
حفاری ترانشه، پس از پیاده کردن مسیر کارگذاری لوله ها نواری به عرض ترانشه در امتداد مسیر گچ ریزی میشود. عملیات حفاری به عرض تعیین شده با ماشین الات حفاری نظیر بیل مکانیکی یا ترنچر صورت میگیرد. عمق ترانشه بستگی به قطر لوله، جنس خاک و بارهایی دارد که به خاک روی لوله وارد میشود. شرایط توپوگرافی نیز موجب تغییرات موضعی در عمق ترانشه میگردد.
ترانشه باید مطابق نقشه های کارگاهی مصوب دستگاه نظارت در مسیر تعیین شده و با دیواره های عمودی حفر شود تا کارگذاری لوله را تسهیل بخشد. 


تاریخ درج : 1394/10/17