استاندارد ملی - 18648

استاندارد ملی - 18648 در مورد پلاستیک ها - روش های اتصال دهی به شیوه جوش لب به لب برای لوله ها و اتصالات پلی اتیلن توسط سازمان ملی استاندارد ایران تدوین گردید.
تاریخ درج: 1393/10/10