اتصالات پلی اتیلن

اتصالات پلی اتیلن

اتصالات پلی اتیلن به سه دسته زیر تقسیم بندی می شود:

  1. اتصالات پیچی
  2. اتصالات جوشی
  3. اتصالات الکتروفیوژن

اتصالات پلی اتیلن روتنگران پارسه دارای ویژگی هایی میباشد:دارای مقاومت در برابرمواد شیمیایی,خوردگی وساییدگی وارتعاشات ناشی اززمین لرزه،فشاروضربه وزنگ زدگی میباشد.انعطاف پذيري بالا وهزینه بسیار پائین نصب واجرا سرعت اجراوعدم نیاز به صاف وصیقلی بودن جداره داخلی وخارجی ,عدم رسوبگیری وافت فشاربسیارکم ناشی ازاصطکاک سطح داخلی ماشين آلات سنگین درزمان اجرای خطوط لوله‌های پلی اتیلن میباشد.

اتصالات پیچی روتنگران

اتصالات پیچی پلی اتیلن :

اتصالات پیچی پلی اتیلن قادرهستندتافشار10بار را در سیستم های تحت فشارتحمل کنند.نوع جنس اتصالات پلی اتیلنی ازموادپلی پروپیلن PPمیباشد.اتصالات پلی اتیلن دارای اجزاء ذیل میباشد:بدنه اتصال،اورینگ،فلنج بوشینگ،نگه دارنده وبدنه اتصال .

اتصالات پلی اتیلن

اتصالات پیچی دراجرای پروژه بسیارکارراتسهیل بخشیده وازاین نوع اتصالات میتوان چندین باراستفاده نمود این اتصالات رامیتوان پس ازنصب چندین باربازودوباره مورداستفاده قرارداد.جهت انشعابگیری اتصالات پیچی انشعابات مختلفی رامیتوان استفاده کرد: سه راه ساده،سه راه ناف دنده، زانو،اتصال نر،اتصال ماده کمربند،چهارراه .

اتصال پیچی روتنگران پارسه

اتصالات جوشی:

گروه تولیدی روتنگران پارسه اتصالات جوشی دست سازو فابریک راباآخرین تکنولوژی روزدنیاتولیدوعرضه مینماید.

اتصالات جوشی پلی اتیلن در فشارهای 4،6،10،16اتمسفرتولیدمیشوند.اتصالات جوشی پلی اتیلن با موادPE100،باتوجه به نیازمشتری عرضه میگردند.

اتصالات جوشی